ارتباط کلمۀ مکه با کلمۀ محمد

کلمۀ مکه دوبار در قرآن ذکر شده است 

یکبار بنام بکه (با حرف ب) در 3:96
یکبار بنام مکه (با حرف م) در 48:24

کلمۀ مکه در حساب ابجد عدد 65 است

کلمۀ بکه در حساب ابجد عدد 27 است

92=65+27

کلمۀ محمد در حساب ابجد همچنان عدد 92 است

کلمۀ محمد از چهار حرف تشکیل شده است
م، حرف سیزدهم(13) الفبای عربی
ح ، حرف هشتم (8) الفبای عربی
م، حرف سیزدهم(13) الفبای عربی
د ، حرف چهارم (4) الفبای عربی

38=13+8+13+4
38=65-27

شاید خداوند با این تنظیم دقیق ریاضی میخواست به ما بفهماند که پیغمبر خدا همان محمدی است که در مکه تولد شده است. الله اعلم.

برعلاه اگر ما شماره آیات که درآنها کلمۀ مکه و بکه ذکر شده‌اند با هم جمع کنیم عدد بد ست آمده ضریب 19 است:
3+96+48+24=171=19×9

/ 0 نظر / 32 بازدید