نسیم کوی جانان است قرآن

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن                   شمیم عطر رحمان است قرآن

بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت                  چو خـــورشید فروزان است قرآن

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد                  بهـــــــاران در بهاران است قرآن

صفای بوســـتـان آســـــــمانـی است                شکوه باغ رضـــــــــوان است قرآن

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهــــــالت               فروغ علم و ایــــــــمان اســـت قرآن

طـــــــراوت بخــــش روح مؤمنیــن است                به جسم عارفان ، جـــان است قرآن

به صدق و راستـــــی همتــــــا ندارد                رفیق نیک پیمان است قرآن

نهان در سیــــــنه او ، سٌر عشـق است               کلید گنـــــــــج عرفان است قرآن

بود معــــجز ، رســـول هاشــــــــــمی را                که در شأنش ثناخوان است قرآن

طبـــــیب درد های بـــــــی دوا اوســـــت               به جان خسته درمان است قرآن

تسـلی بخش دلــــــهای غمین است                 چراغ شام حرمــــــــان است قرآن

خلــــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او ؟                بنائی سخت بنیـــــان است قرآن

در آن سامان که سامان نیست کس را                 پناه هر مـــــــــسلمان است قرآن

/ 0 نظر / 24 بازدید