پدیدۀ عجیب در سورۀ57 قرآن

قرآن بدون شک و تردید کلام خالق انسان است۰پدیده ریاضی در قرآن ثبوت حیرت آور ،غیر مترقبه و انکار ناپزیر در الهی بودن این کتاب میباشد ،مثالی به مثل قطره از دریایی بیکران ریاضی درقران خدمت شما عرض میکنم۰

پدیدۀ عجیب در سورۀ57 قرآن
اگر قرآن را به دو قسمت تقسیم کنیم،قسمت اول سورۀ 1 تا 57 است. اگر ما اعداد ا تا 57 را با هم جمع کنیم ،عدد 1653 بدست می آید.یعنی
1+2+3+4+.........+56+57=1653
.سورۀ57 شامل 29 ایت است،29×57 =1653.باز هم همان عدد بدست آمد! جالب‌تر اینکه این عدد ضریب 19هم است 19×87=1653 
سورۀ57 سورۀ حدید است یعنی آهن.کلمۀ حدید در ابجد عدد 26 است

جالب این جاست که شمارۀ آهن در جدول عناصر مندلیف همچنان عدد 26 است۰کلمه الحدید که همان حدید است در ابجد عدد ۵۷ است به مثل شماره سوره!
تصادف از تصور خارج است

/ 0 نظر / 14 بازدید